Co je energetický audit

Energetický audit je písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci.

Energetický audit současně zahrnuje návrh opatření, které je potřeba učinit k dosažení energetických úspor

 

Obsah auditu 

  • zhodnocení současného stavu budovy a energetického hospodářství,

  • výši technicky dosažitelných energetických úspor,

  • návrhy variant energetických úspor a zdůvodnění doporučení dané varianty včetně ekonomického vyhodnocení,

  • posouzení využití obnovitelných zdrojů energie pro předmět energetického auditu včetně ekonomického hodnocení

  • závěrečný posudek energetického auditora.

 

Energetický audit se zpracovává:

  • pro budovy a provozy s větší spotřebou energie, kde to vyžaduje zákon č. 406/2000 o hospodaření energií

  • pro potřeby získání dotace či úvěru na projekt (zateplení budovy, instalace obnovitelného zdroje apod.),

  • při plánované rekonstrukci budov, hledání úspor energie ve výrobních a dalších provozech.

 

Energetický audit může provádět pouze energetický auditor s osvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu. Součástí energetického auditu je rozbor stavu obalových stavebních konstrukcí, způsobu vytápění a přípravy teplé užitkové vody, osvětlení, elektrických spotřebičů a vyhodnocení energetické účinnosti technologických procesů. V dalším kroku energetický audit navrhuje opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti provozu, a to minimálně ve dvou vhodných variantách kombinací opatření včetně jejich ekonomického vyhodnocení. V závěru energetický audit doporučuje jednu z variant k realizaci a odůvodňuje její výběr.

Aktuality

Kontakt

GREEN-PENB s.r.o.

Tel: 778 055 610
E-mail: info@green-penb.cz
Milotice nad Bečvou 80